Propustljivost kiseonika (Dk) je termin koji se koristi da bi se opisala propustljivost kiseonika kod materijala za kontaktna sočiva. Predstavlja protok kiseonika pod određenim uslovima kroz materijal za kontaktna sočiva određene debljine. Postoji više metoda za merenje ovog parametra, a medjunarodno je prihvaćena polarografska metoda koju je ustanovio Dr. Irving Fatt i koja je opisana u standardu ISO 18369-4:2006 Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Deo 4: Fizičko-hemijska svojstva materijala za kontaktna sočiva

Propustljivost kiseonika materijala za kontaktna sočiva je veoma bitan faktor za zdravlje rožnjače nosioca kontaktnih sočiva. Pošto je rožnjača tkivo koje nema krvne sudove, ona zavisi od dotoka atmosferskog kiseonika da bi održala normalanu metaboličku funkciju. Nedostatak kiseonika može dovesti do edema rožnjače i može da ugrozi prirodnu odbrambenu sposobnost oka.

Još jedan parametar je značajan klinički pokazatelj, a to je EOP (equivalent oxygen percentage - ekvivalentni procenat kiseonika). On predstavlja količinu kiseonka koja prođe kroz sočivo i stigne do rožnjače i uzima u obzir i materijal i dizajn kontaktnog sočiva. Vrednosti EOP kod nekih kontaktnih sočiva predstavljeni su na sledećem grafikonu.