Indeks prelamanja materijala definiše se kao odnos brzine svetlosti određene talasne dužine u vakumu i u datom materijalu. Jednostavnije rečeno ovaj indeks daje predstavu o sposobnosti "prelamanja svetlosti" za neki materijal.

Jačina kontaktnog sočiva direktno zavisi od indeksa prelamanja. Ova vrednost takođe utiče i na dizajn i debljinu kontaktnog sočiva.