Modul elastičnosti. Kada se na sočivo primeni sila, ono se deformiše. Ova deformacija se meri dok se ne dogodi lom ili dok deformacije ne dostigne neku unapred zadatu vrednost. Modul elastičnosti je odnos sile i deformacije i predstavlja meru koliko dobro se materijal odupire deformacijama. Ova vrednost je povezana sa "čvrstinom" materijala i utiče na sposobnost materijala da "prikrije" astigmatizam. Ona je takođe bitan faktor pri određivanju dizajna sočiva i debljine.

Žilavost. Prilikom testiranja žilavosti uzorak materijala se savija do tačke pucanja ili do unapred zadate vrednosti deformacije. Energija koju sočivo može da apsorbuje pre nego što stigne do ove tačke predstavlja žilavost materijala. Kod gaspropusnih materijala ova vrednost utiče na lakoću rukovanja kontaktnim sočivima i na njihovu trajnost.