Parametar ugao kvašenja se često koristi da bi se predvidela sposobnost kvašenja materijala za gaspropusna kontaktna sočiva na oku. U teoriji niska vrednost ugla kvašenja znači dobro kvašenje površine sočiva.

Standardne metode za merenje ugla kvašenja materijala za kontaktna sočiva definisane su u ISO 18369-4:2006 Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Deo 4: Fizičko-hemijska svojstva materijala za kontaktna sočiva i to su Sessile Drop (priljubljena kap) i Captive Bubble (zarobljeni mehur). Za merenje ugla kvašenja Boston materijala primenjena je metoda Captive Bubble.

Ipak treba biti oprezan prilikom primene bilo koje od ovih metoda za ocenu sposobnosti kvašenja gaspropusnog kontaktnog sočiva na oku. Suzni film čoveka sadrži komponente (mucin, lipide, itd.) koje mogu značajno da utiču na kvašljivost kontaktnog sočiva na oku, a sastava suza se razlikuje od osobe do osobe. Zbog toga je teško razviti metodu testiranja u laboratoriji koja precizno predviđa kvšljivost kontaktnog sočiva na oku.